Reklamácie

Záručné podmienky a reklamácia

 1. Na dodávaný priemyselný tovar je Kupujúcemu (bežný spotrebiteľ, domáce použitie zariadenia) poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania (predaja) tovaru Kupujúcemu. Záručná doba na kávovary zakúpené právnickou či fyzickou osobou - teda podnikateľom, resp. pre komerčné alebo profesionálne použitie je 12 mesiacov.

 2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a úplne zaplatený u Predávajúceho.

 4. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu: MyCoffee, s.r.o. - "Cafepoint", Žilinská 1, 821 05 Bratislava osobne počas otváracích hodín predajne, alebo ho zaslať poštou na adresu sídla spoločnosti: MyCoffee, s.r.o., Račianska 66, 83102 Bratislava. Tovar doručte čistý, mechanicky nepoškodený vrátane originálu pokladničného dokladu alebo faktúry. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Odporúčame odoslaný tovar poistiť.

 5. Predávajúci rozhodne o reklamácii bežne do 14 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 6. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné vrátane nákladov na doručenie opraveného tovaru Kupujúcemu.

  VYPLNIŤ REKLAMAČNÝ FORMULÁR
 7. Záruka sa nevzťahuje na chyby, vady, nedostatky a poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku používania, opotrebenia, nesprávneho používania alebo nesprávneho ošetrovania tovaru zo strany zákazníka. Zákazník je povinný pred prvým použitím výrobku si najskôr riadne preštudovať priložený návod na použitie, ktorý je pribalený ku každému produktu a riadiť sa pokynmi uvedenými v tomto návode. V prípade potreby na vyžiadanie zašleme opakovane návod na použitie k produktom z našej ponuky, ak boli zakúpene v našom obchode.

 8. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

 9. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.


Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade nespokojnosti s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom, alebo našimi službami, môžete nám napísať na reklamacie@cafepoint.sk.
 2. Ak sme reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti, alebo sme porušili Vaše práva, alebo neodpovedali do 30 dní od jej odoslania, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z.  podať sťažnosť prostredníctvom platformy RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť iba spotrebiteľ. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 4. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú uverejnené na stránke ministerstva hospodárstva SR.
 5. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.
 6. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.
 7. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.