Formulár na odstúpenie od zmluvy

Stiahnite si formulár v jednom z najpoužívanejších formátov


Alebo ho vytlačte, vyplňte a zašlite nám tento formulár v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy

Doručiť na adresu: MyCoffee s.r.o., Račianska 66, Bratislava, 831 02 alebo email: cafepoint@cafepoint.sk

V súlade s §7 (a nasledujúcimi) zákona 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Týmto oznamujem / oznamujeme*, že odstupujem / odstupujeme* od zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

Spotrebiteľ/Spotrebitelia*

Meno, Priezvisko, Titul:
Ulica a číslo:
Obec:
PSČ:
Tel. Kontakt:
E-mail:
Číslo bankového účtu a kód banky:Informácie o tovare a spôsobe vrátenia*

Číslo objednávky:
Dátum objednania tovaru:
Dátum prevzania tovaru:
Spôsob vrátenia tovaru:Názov vráteného tovaru Dôvod vrátenia (Nepovinné) Počet
Dátum: ______________________________________________
Podpis spotrebiteľa ___________________________________

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)


* nehodiace sa prečiarknite

Poučenie:

  • Spotrebiteľ (Kupujúci), ktorý tovar od predávajúceho zakúpi ako súkromná osoba (nepodnikateľ), má v súlade so zákonom možnosť aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. V prípade vady tovaru, ktorú spôsobil spotrebiteľ, predávajúci tovar neprevezme.
  • Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy.