Súťaž o kávovar Nivona 660 v hodnote 649 €

Súťaž o kávovar Nivona 660 v hodnote 649 €

Pravidlá súťaže 

" Súťaž o kávovar Nivona 660 v hodnote 649 €“ (ďalej len ,,Súťaž“)"
(ďalej len ,,Pravidlá“)
1. Organizátor súťaže a zmluvní partneri 

Organizátorom Súťaže je spoločnosť MyCoffee s.r.o. (www.cafepoint.sk), Račianska 66, Bratislava 83102, IČO: 45551201, DIČ: 2023029602, IČ DPH: SK2023029602 (ďalej len „Usporiadateľ“). 

2. Čas konania Súťaže
Súťaž sa koná od 1.1.2022 do 31.1.2022. Deň 1.1.2022 je dňom, kedy sa možno prvýkrát zapojiť do Súťaže a deň 31.1.2022 je dňom, kedy sa možno poslednýkrát zapojiť do Súťaže. 

3. Účastníci Súťaže
Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba, ktorá v čase konania Súťaže dovŕšila aspoň 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži stanovené týchto Pravidlách, pričom zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov (ďalej len „Účastník Súťaže”). 

4. Zaradenie do Súťaže
Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže, ktorý počas doby trvania Súťaže splní nasledovné podmienky: Do žrebovania bude zaradená každá zrealizovaná objednávka v internetovom obchode www.cafepoint.sk od 1.1.2022 do 31.1.2022. Každých 10 € hodnoty objednávky s DPH bude jedným hlasom v losovaní. (Príklad: objednávka v hodnote 45,50 € s DPH predstavuje 4 súťažné hlasy v losovaní). Do Súťaže sa počas jej trvania môže Účastník zapojiť aj opakovane. 

 

5. Žrebovanie
Usporiadateľ po skončení Súťaže náhodne vyžrebuje dňa 4.2.2022 zo všetkých Účastníkov, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže 1 výhercu. 

6. Výhra
Usporiadateľ odovzdá výhercovi nasledovnú výhru:
- 1x kávovar Nivona 660 v hodnote 649 €
Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že Usporiadateľ odovzdá jeden (1) kus vyššie špecifikovanej výhry. 

7. Oznámenie výhry
Výherca bude Usporiadateľom vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko a korešpondenčnú adresu prostredníctvom emailu. Výhra bude odovzdaná výhercovi Súťaže prostredníctvom kuriéra DPD. V prípade, že si Výherca výhru nepreberie, jeho právo na výhru zaniká. 

8. Osobné údaje
Účastník Súťaže berie na vedomie a svojim dobrovoľným zapojením sa do Súťaže vyhlasuje svoj súhlas s tým, že Usporiadateľ je v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 26. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) oprávnený spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu kontaktných údajov nevyhnutných výlučne na účely vyhodnotenia Súťaže a ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením Súťaže a vyhodnocovania nároku na získanie Výhry v rámci Súťaže, a to na dobu dvoch (2) mesiacov odo dňa ukončenia Súťaže. 

9. Dane
Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,00 Eur uhradiť daň z príjmov.

10. Osobitné ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania Súťaže, ako aj podmienok účasti v Súťaži, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druh výhry, ktorá budú predmetom žrebovania. Zmenu Pravidiel a podmienok Súťaže, Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na webe Usporiadateľa www.cafepoint.sk. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty v peňažnej forme alebo na akúkoľvek inú kompenzáciu.
Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na webe Usporiadateľa www.cafepoint.sk. Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v Súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so Súťažou spojenou. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka Súťaže, ak tento nebude spĺňať podmienky Súťaže. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel.

V Bratislave, dňa 1.1.2022 

 

Zo sveta kávy

Privítajte nové, lepšie Ciao Italia

Privítajte nové, lepšie Ciao Italia

Milí naši zákazníci a osobitne tí z vás, ktorí si obľúbili naše jedinečné kávy Ciao Italia. S radosťou vám oznamujeme, že do našich obchodov konečne dorazili vynovené kávy tohto...

Spoznávanie káv: Peru

Spoznávanie káv: Peru

Peru, líder v exporte fair trade kávy.

Wacaco Nanopresso - kávovar pre kvalitnú kávu na Vašich cestách

Wacaco Nanopresso - kávovar pre kvalitnú kávu na Vašich cestách

Spoznávanie káv: India

Spoznávanie káv: India

Ďalšou zastávkou na našej ceste spoznávania svetoznámych káv je India.

Zo sveta kávy

Privítajte nové, lepšie Ciao Italia

Privítajte nové, lepšie Ciao Italia

Milí naši zákazníci a osobitne tí z vás, ktorí si obľúbili naše jedinečné kávy Ciao Italia. S radosťou vám oznamujeme, že do našich obchodov konečne dorazili vynovené kávy tohto...

Spoznávanie káv: Peru

Spoznávanie káv: Peru

Peru, líder v exporte fair trade kávy.

Wacaco Nanopresso - kávovar pre kvalitnú kávu na Vašich cestách

Wacaco Nanopresso - kávovar pre kvalitnú kávu na Vašich cestách

Spoznávanie káv: India

Spoznávanie káv: India

Ďalšou zastávkou na našej ceste spoznávania svetoznámych káv je India.